חידוש רישיון
חידוש רישיון / הגדלת מינון / עדכון פרטי רישיון קיים:
 
מתוך נוהל 106 של משרד הבריאות
 
 בקשה לחידוש רישיון תועבר ל-"מנהל" על ידי הרופא/ה בתחום המחלה בגינה מומלץ הטיפול בקנביס, שהיה אחראי למעקב הרפואי בהתאם לרישיון המקורי (הרופא/ה שמצוין ע"ג הרישיון). על הבקשה לחידוש הרישיון יחולו הוראות סעיף 2.1 בשינויים המחוייבים.
 
 הבקשה תוגש 70 ימי עבודה לפחות, לפני פקיעת תוקף הרישיון, בצירוף דו"ח מעקב טיפולי המפרט את הצורך בהמשך הטיפול, בצרוף הממצאים להערכת השפעת הטיפול בקנביס בתקופה שחלפה מאז מתן הרישיון אותו מבקשים לחדש.
 
 בקשות לעדכון פרטי רישיון ללא שינויים מהותים - כגון עקב שינוי מקום מגורים או משנע או רופא/ה מטפל/ת, ניתן להגיש גם בכתב בדואר בצירוף הרישיון המקורי אסמכתאות רלוונטיות.
 
 מטופלים אונקולוגים שרישיונם הונפק בבית חולים מבצעים כל שינוי בבית החולים בו הונפק הרישיון.
 
 זכותכם לרצף טיפולי - אסור לשנות מינון/ ספק ללא הצדקה רפואית.
מסמכים נדרשים והנחיות למילוי הבקשה:
 
  1. את הבקשה יש להגיש ע"ג טופס מקוון. את הטופס כותב רופא/ה מומחה. שימו לב כי אפשר למלא את הטופס בדפדפן Internet Explorer בגרסה 10 ומעלה או  Chrome בלבדהנחיות למילוי הטופס
  2. סיכום מידע רפואי מלא ועדכני מרופא/ת המשפחה.
  3. גיליון מעקב מרפאתי, ככל שיש כזה.
  4. בתחום הפסיכיאטריה: ההמלצה לטיפול בקנביס תוגש ע"י פסיכיאטר מומחה המטפל בחולה. יש למלא את נספח לבקשה לטיפול מסייע בקנביס לחולי PTSD ולצרפו להמלצה.
  5. כל מידע רפואי נוסף, אשר לדעת הרופא המומחה יש בו בכדי לסייע בקבלת ההחלטה או מעיד על מיצוי אפשרויות טיפול מקובלות אחרות.
 

בבקשה לשינוי מינון - בנוסף למסמכים המצוינים מעלה, יש לצרף את המסמכים הבאים:

 
  1. פרוטוקול הדרכה שניתן מהספק.
  2. טבלת צריכה.
 

דגשים

  • הבקשה תוגש על ידי רופא מומחה בתחום המחלה שבגינה מומלץ הטיפול בקנביס, הממליץ על אישור השימוש בקנביס למטרות הרפואיות המפורטות בבקשה.
  • בבקשה יש לכלול את כל הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנות הסמים המסוכנים וכן כתובת למשלוח דואר, אם כתובת זו שונה מכתובת המגורים של המבקש.
  •  
על פי נהלי משרד הבריאות הנכם מחויבים לצרף את הרישיון המקורי דרך הספק עבור הבקשות הבאות:
 
1 - מעבר ספק
2 - שינוי פרטי הרישיון (כתובת, שם, מספרי טלפון וכדומה)
3 - הוספת מיופה כח - חובה לצרף צילום של תעודת הזיהוי של המשנע בנוסף לרישיון המקורי
 
 
טבלת מעקב שבועי למטופל (לחצו להורדה)